All
  • All
  • Uncategorized
  • Ysbyty Ifan a Hiraethog
  • Ysbyty Ifan a Hiraethog
A hay meadow in Wales from a low angle amidst the vegetation, with flowers in the long grass and a hill in the background

Y Gylfinir yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd!

Ar ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, byddwn yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd DU. Mae ein tîm prosiect yng Ngogledd Cymru yn myfyrio ar bwysigrwydd dolau gwair hynafol a’u rôl fel noddfa i’r Gylfinir.   I ddechrau, beth yw dolydd? Mae dolydd yn fath o laswelltir llawn blodau sydd wedi’i lunio gan flynyddoedd o arferion ffermio…

An adult Curlew standing at a small pool of water in a boggy upland

Tymor magu’r gylfinir 2023 – Ysbyty Ifan a Hiraethog

Ym mis Awst, er mawr syndod i Lucy, Emily, Sam, Siân a Rhian, roedd un gylfinir i’w weld a’i glywed o hyd yn gwarchod cyw ar rostir yn ein hardal prosiect. Roedd hyn yn dipyn o syndod gan fod pob gylfinir arall yn ardal y prosiect, yr oedolion a’r cywion, wedi gadael, a hen ddychwelyd…

cywion ar fin cael eu tagio

Diweddariad Ysbyty Ifan a Hiraethog cychwyn Mehefin 2023

Mae cryn amser wedi mynd heibio ers i ni gyhoeddi diweddariad am gylfinirod Ysbyty Ifan a Hiraethog. Fel y gallech ddychmygu dydy hyn ddim yn golygu nad oes unrhywbeth wedi digwydd. I’r gwrthwyneb i fod yn onest!  Yn ystod y gaeaf rydym wedi bod yn gweithio’n ddiwyd gyda ffermwyr y fro yn cau ffosydd, creu…

Curlew - Swch Maes Gwyn - Ben Porter (4)

Pam achub y gylfinir?

A ninnau wrthi’n brysur yn buddsoddi cymaint o amser, arian ac ymdrech i achub y gylfinir mewn ardaloedd allweddol o’r DU, mae’n bwysig gofyn pam mae’r RSPB yn gwneud hyn, gyda chefnogaeth LIFE yr UE a nifer o sefydliadau eraill. Wedi’r cyfan, mae’n un rhywogaeth o blith llawer gormod a allai ddiflannu’n llwyr o’r DU,…

Llun Keegan o ben gylfinir

Fy mhrofiad fel gwirfoddolwr Cri’r Gylfinir/CurlewLIFE gan Keegan Blazey

Dyma flog am fy mhrofiad a’m sylwadau yn gwirfoddoli gyda phrosiect Cri’r Gylfinir/CurlewLIFE yn ardal Ysbyty Ifan a Hiraethog. Mae hwn yn fenter i atal aderyn hirgoes poblogaidd rhag diflannu fel rhywogaeth magu o Gymru. Treuliais dymor yn cynnal arolygon wythnosol a sesiynau monitro a oedd wedi’u cynllunio gan dîm y prosiect. I ddechrau, roeddwn…

Curlew - Swch Maes Gwyn - Ben Porter (3)

Ysbyty Ifan a Hiraethog – tymor magu’r Gylfinir 2022

Unwaith eto, daw distawrwydd dros Ysbyty Ifan a Hiraethog am flwyddyn arall, wrth i dymor magu’r gylfinir ddod i ben. Am dymor rydyn ni wedi’i gael! O’i gymharu â 2021, pan oedden ni’n dal o dan gyfyngiadau Covid, fe wnaethon ni lwyddo i gynyddu’n sylweddol yr ymdrech i gynnal arolwg o’r gylfinir sy’n magu. Fe…

“Nid ydym yn gwneud unrhyw beth yn wahanol!”

Dyma’n aml beth mae ffermwyr yn datgan mewn sgyrsiau ar y gostyngiad yn nifer y gylfinir sy’n nythu ar eu tir.  Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn ardal Ysbyty Ifan a Hiraethog sydd â gylfinir yn nythu ar eu tir wedi sylwi bod llai o barau o gymharu â’r gorffennol.  Yn ôl Dion Williams, sy’n…

Golygfa o'r ffens newydd yng Nghymru

Sut rydym yn gwella cynefinoedd y gylfinir yng ngogledd Cymru

Mae wedi bod yn fisoedd prysur yn safleoedd prosiect Ysbyty Ifan a Hiraethog yng Nghymru. Rydyn ni wedi bod yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o waith rheoli cynefinoedd er mwyn eu gwella ar gyfer ein gylfinirod sy’n bridio. Rydyn ni wedi dewis ardaloedd lle mae’r gylfinir eisoes yn bridio, ond heb lwyddo i fagu’r…

Gylfinir gwyliadwrus Ysbyty Ifan

Beth yw Cynllun Gweithredu Gylfinir Cymru a sut mae Cri’r Gylfinir yn cymryd rhan?

Julian Hughes yw Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru, helpodd i ddatblygu prosiect Gylfinir LIFE ac mae’n aelod o Gylfinir Cymru, y grŵp sy’n cydlynu gwaith adfer ar gyfer y gylfinir yng Nghymru. Petai gylfinirod yn dibynnu ar yr angerdd a’r cydweithrediad a rennir i’w hachub, byddai eu dyfodol yn ddisglair. Yn anffodus mae angen mwy na…